مجتمع تجاری اداری آفریقا
نام پروژه : مطالعات مراحل اول و دوم مجتمع تجاری ، اداري ، مسكوني آفریقا
محل اجرا : تهران
مساحت : 10030 مترمربع
سال : 1390
طراح معماری،سازه،تاسیسات مکانیکی و الکتریکی : مهندسین مشاور آرشن
کارفرما : شركت توسعه مسكن تهران

تجاری- اداری- مسکونی

مجتمع تجاری اداری آفریقا

تجاری- اداری- مسکونی

مجتمع تجاری اداری آفریقا


مجتمع استان اردبیل ICT
نام پروژه : مجتمع ICT استان اردبیل
محل اجرا : اردبیل
مساحت : 5600 مترمربع
سال : 1396
طراح معماری،سازه،تاسیسات مکانیکی و الکتریکی : مهندسین مشاور آرشن
کارفرما : وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات
The ICT complex of Ardebil province
Employer: Ministry of Communications and Information Technology
Location: Ardebil,Iran
Area: 5600 square meters
Year: 2017

تجاری- اداری- مسکونی

مجتمع استان اردبیل ICT

تجاری- اداری- مسکونی

مجتمع استان اردبیل ICT

تجاری- اداری- مسکونی

مجتمع استان اردبیل ICT

تجاری- اداری- مسکونی

مجتمع استان اردبیل ICT

تجاری- اداری- مسکونی

مجتمع استان اردبیل ICT

تجاری- اداری- مسکونی

مجتمع استان اردبیل ICT

تجاری- اداری- مسکونی

مجتمع استان اردبیل ICT

تجاری- اداری- مسکونی

مجتمع استان اردبیل ICT

تجاری- اداری- مسکونی

مجتمع استان اردبیل ICT

تجاری- اداری- مسکونی

مجتمع استان اردبیل ICT

تجاری- اداری- مسکونی

مجتمع استان اردبیل ICT

تجاری- اداری- مسکونی

مجتمع استان اردبیل ICT


مجتمع استان البرز ICT
The ICT complex of Alborz province
Employer: Ministry of Communications and Information Technology
Location: Karaj,Alborz,Iran
Year: 2018

تجاری- اداری- مسکونی

مجتمع استان البرز ICT

تجاری- اداری- مسکونی

مجتمع استان البرز ICT

تجاری- اداری- مسکونی

مجتمع استان البرز ICT

تجاری- اداری- مسکونی

مجتمع استان البرز ICT


مجتمع استان یاسوج ICT
The ICT complex of Yasooj
Employer: Ministry of Communications and Information Technology
Location: Yasooj,Iran
Year: 2018

تجاری- اداری- مسکونی

مجتمع استان یاسوج ICT

تجاری- اداری- مسکونی

مجتمع استان یاسوج ICT

تجاری- اداری- مسکونی

مجتمع استان یاسوج ICT

تجاری- اداری- مسکونی

مجتمع استان یاسوج ICT

تجاری- اداری- مسکونی

مجتمع استان یاسوج ICT

تجاری- اداری- مسکونی

مجتمع استان یاسوج ICT

تجاری- اداری- مسکونی

مجتمع استان یاسوج ICT

تجاری- اداری- مسکونی

مجتمع استان یاسوج ICT

تجاری- اداری- مسکونی

مجتمع استان یاسوج ICT

تجاری- اداری- مسکونی

مجتمع استان یاسوج ICT

تجاری- اداری- مسکونی

مجتمع استان یاسوج ICT

تجاری- اداری- مسکونی

مجتمع استان یاسوج ICT

تجاری- اداری- مسکونی

مجتمع استان یاسوج ICT

تجاری- اداری- مسکونی

مجتمع استان یاسوج ICT

تجاری- اداری- مسکونی

مجتمع استان یاسوج ICT

تجاری- اداری- مسکونی

مجتمع استان یاسوج ICT

تجاری- اداری- مسکونی

مجتمع استان یاسوج ICT


شهرک های مسکونی بصره

تجاری- اداری- مسکونی

شهرک های مسکونی بصره

تجاری- اداری- مسکونی

شهرک های مسکونی بصره

تجاری- اداری- مسکونی

شهرک های مسکونی بصره

تجاری- اداری- مسکونی

شهرک های مسکونی بصره

تجاری- اداری- مسکونی

شهرک های مسکونی بصره

تجاری- اداری- مسکونی

شهرک های مسکونی بصره

تجاری- اداری- مسکونی

شهرک های مسکونی بصره

تجاری- اداری- مسکونی

شهرک های مسکونی بصره

تجاری- اداری- مسکونی

شهرک های مسکونی بصره

تجاری- اداری- مسکونی

شهرک های مسکونی بصره

تجاری- اداری- مسکونی

شهرک های مسکونی بصره

تجاری- اداری- مسکونی

شهرک های مسکونی بصره

تجاری- اداری- مسکونی

شهرک های مسکونی بصره

تجاری- اداری- مسکونی

شهرک های مسکونی بصره

تجاری- اداری- مسکونی

شهرک های مسکونی بصره

تجاری- اداری- مسکونی

شهرک های مسکونی بصره

تجاری- اداری- مسکونی

شهرک های مسکونی بصره

تجاری- اداری- مسکونی

شهرک های مسکونی بصره

تجاری- اداری- مسکونی

شهرک های مسکونی بصره

تجاری- اداری- مسکونی

شهرک های مسکونی بصره

تجاری- اداری- مسکونی

شهرک های مسکونی بصره

تجاری- اداری- مسکونی

شهرک های مسکونی بصره

تجاری- اداری- مسکونی

شهرک های مسکونی بصره

تجاری- اداری- مسکونی

شهرک های مسکونی بصره

تجاری- اداری- مسکونی

شهرک های مسکونی بصره

تجاری- اداری- مسکونی

شهرک های مسکونی بصره

تجاری- اداری- مسکونی

شهرک های مسکونی بصره

تجاری- اداری- مسکونی

شهرک های مسکونی بصره

تجاری- اداری- مسکونی

شهرک های مسکونی بصره


پروژه مجموعه ساختمان های مسکونی بازسازی بم
نام پروژه : پروژه مجموعه ساختمان های مسکونی كارمندان سازمان ها و ادارات دولتي در شهر بم ـ بازسازی بم
محل اجرا : کرمان - بم
مساحت : 69000 مترمربع
سال : 1383
طراح معماری : مهندسین مشاور آرشن
کارفرما : سازمان ملي زمين و مسكن
Reconstruction Project of Government employees houses in Bam
Employer: National Land and Housing Agency
Location: Bam, Kerman,Iran
Area: 69000 square meters
Year:2004

تجاری- اداری- مسکونی

پروژه مجموعه ساختمان های مسکونی بازسازی بم

تجاری- اداری- مسکونی

پروژه مجموعه ساختمان های مسکونی بازسازی بم

تجاری- اداری- مسکونی

پروژه مجموعه ساختمان های مسکونی بازسازی بم

تجاری- اداری- مسکونی

پروژه مجموعه ساختمان های مسکونی بازسازی بم

تجاری- اداری- مسکونی

پروژه مجموعه ساختمان های مسکونی بازسازی بم

تجاری- اداری- مسکونی

پروژه مجموعه ساختمان های مسکونی بازسازی بم

تجاری- اداری- مسکونی

پروژه مجموعه ساختمان های مسکونی بازسازی بم

تجاری- اداری- مسکونی

پروژه مجموعه ساختمان های مسکونی بازسازی بم

تجاری- اداری- مسکونی

پروژه مجموعه ساختمان های مسکونی بازسازی بم

تجاری- اداری- مسکونی

پروژه مجموعه ساختمان های مسکونی بازسازی بم

تجاری- اداری- مسکونی

پروژه مجموعه ساختمان های مسکونی بازسازی بم


ساختمان مسکونی آقای ابراهیمی

تجاری- اداری- مسکونی

ساختمان مسکونی آقای ابراهیمی

تجاری- اداری- مسکونی

ساختمان مسکونی آقای ابراهیمی

تجاری- اداری- مسکونی

ساختمان مسکونی آقای ابراهیمی

تجاری- اداری- مسکونی

ساختمان مسکونی آقای ابراهیمی

تجاری- اداری- مسکونی

ساختمان مسکونی آقای ابراهیمی

تجاری- اداری- مسکونی

ساختمان مسکونی آقای ابراهیمی

تجاری- اداری- مسکونی

ساختمان مسکونی آقای ابراهیمی

تجاری- اداری- مسکونی

ساختمان مسکونی آقای ابراهیمی

تجاری- اداری- مسکونی

ساختمان مسکونی آقای ابراهیمی

تجاری- اداری- مسکونی

ساختمان مسکونی آقای ابراهیمی


ساختمان مسکونی نگین غرب

تجاری- اداری- مسکونی

ساختمان مسکونی نگین غرب

تجاری- اداری- مسکونی

ساختمان مسکونی نگین غرب

تجاری- اداری- مسکونی

ساختمان مسکونی نگین غرب

تجاری- اداری- مسکونی

ساختمان مسکونی نگین غرب

تجاری- اداری- مسکونی

ساختمان مسکونی نگین غرب

تجاری- اداری- مسکونی

ساختمان مسکونی نگین غرب

تجاری- اداری- مسکونی

ساختمان مسکونی نگین غرب

تجاری- اداری- مسکونی

ساختمان مسکونی نگین غرب

تجاری- اداری- مسکونی

ساختمان مسکونی نگین غرب

تجاری- اداری- مسکونی

ساختمان مسکونی نگین غرب

تجاری- اداری- مسکونی

ساختمان مسکونی نگین غرب

تجاری- اداری- مسکونی

ساختمان مسکونی نگین غرب

تجاری- اداری- مسکونی

ساختمان مسکونی نگین غرب

تجاری- اداری- مسکونی

ساختمان مسکونی نگین غرب

تجاری- اداری- مسکونی

ساختمان مسکونی نگین غرب

تجاری- اداری- مسکونی

ساختمان مسکونی نگین غرب


ساختمان معاونت برنامه ریزی استانداری قزوین
نام پروژه : مطالعات مراحل اول و دوم ساختمان معاونت برنامه ريزي استانداری قزوین
محل اجرا : قزوین
مساحت : حدود 4100 مترمربع
سال : 1390
طراح معماری،سازه،تاسیسات مکانیکی و الکتریکی: مهندسین مشاور آرشن
کارفرما : اداره كل راه و شهرسازي استان قزوين
Qazvin Provincial Government's Planning Deputy building design project
Location: Qazvin,Iran
Employer: Department of Roads and Urban Development of Qazvin Province
Area: 4100 square meters
Year: 2011

تجاری- اداری- مسکونی

معاونت برنامه ریزی استانداری قزوین

تجاری- اداری- مسکونی

معاونت برنامه ریزی استانداری قزوین

تجاری- اداری- مسکونی

معاونت برنامه ریزی استانداری قزوین

تجاری- اداری- مسکونی

معاونت برنامه ریزی استانداری قزوین

تجاری- اداری- مسکونی

معاونت برنامه ریزی استانداری قزوین


ساختمان اداری بانک انصار قم
نام پروژه : ساختمان سرپرستي صندوق قرض الحسنه انصار المجاهدين (بانك انصار فعلي) در قم (ساختمان اداري، آموزشي صندوق قرض الحسنه انصارالمجاهدين در قم)
محل اجرا : قم
مساحت : 7250 مترمربع
سال : 1383
طراح معماری،سازه،تاسیسات مکانیکی و الکتریکی : مهندسین مشاور آرشن
نظارت : مهندسين مشاور آرشن
کارفرما : صندوق قرض الحسنه انصارالمجاهدين (بعداً قرارداد به شركت ايران اطلس انتقال يافت)
پيمانکار ساخت : شركت آرمه دال
Supervisory affairs building of Ansar Bank
Employer:Ansaralmojahedin Loan fund
Location: Qum,Iran
Area: 7250 square meters
Year:2004

تجاری- اداری- مسکونی

ساختمان اداری بانک انصار قم

تجاری- اداری- مسکونی

ساختمان اداری بانک انصار قم

تجاری- اداری- مسکونی

ساختمان اداری بانک انصار قم

تجاری- اداری- مسکونی

ساختمان اداری بانک انصار قم

تجاری- اداری- مسکونی

ساختمان اداری بانک انصار قم

تجاری- اداری- مسکونی

ساختمان اداری بانک انصار قم

تجاری- اداری- مسکونی

ساختمان اداری بانک انصار قم

تجاری- اداری- مسکونی

ساختمان اداری بانک انصار قم

تجاری- اداری- مسکونی

ساختمان اداری بانک انصار قم


ساختمان مسکونی آقای علی حاتمی

تجاری- اداری- مسکونی

ساختمان مسکونی آقای علی حاتمی

تجاری- اداری- مسکونی

ساختمان مسکونی آقای علی حاتمی

تجاری- اداری- مسکونی

ساختمان مسکونی آقای علی حاتمی

تجاری- اداری- مسکونی

ساختمان مسکونی آقای علی حاتمی

تجاری- اداری- مسکونی

ساختمان مسکونی آقای علی حاتمی

تجاری- اداری- مسکونی

ساختمان مسکونی آقای علی حاتمی


مجتمع تجاری اداری صبا جهاد
نام پروژه : مجتمع تجاری اداری صبا جهاد (پالمیرا)
محل اجرا : تهران
مساحت : 52000 مترمربع
سال : 1390
طراح معماری داخلي، طراحي نما، سازه،تاسیسات مکانیکی و الکتریکی : مهندسین مشاور آرشن
نظارت : مهندسين مشاور آرشن
کارفرما : شركت سرمايه گذاري صبا جهاد (بعداً به شركت محراب عمران تهران انتقال يافت)
پيمانکار ساخت : شركت تهران سيويل ـ شركت سازه هاي هيدروليكي نوين جنوب
Project Name: Palmira Administrative and commercial complex
Employer: Saba Jahad Investment Company
Location: Tehran,Iran
Area: 52000 square meters
Year: 2011

تجاری- اداری- مسکونی

مجتمع تجاری اداری صبا جهاد

تجاری- اداری- مسکونی

مجتمع تجاری اداری صبا جهاد

تجاری- اداری- مسکونی

مجتمع تجاری اداری صبا جهاد

تجاری- اداری- مسکونی

مجتمع تجاری اداری صبا جهاد

تجاری- اداری- مسکونی

مجتمع تجاری اداری صبا جهاد

تجاری- اداری- مسکونی

مجتمع تجاری اداری صبا جهاد

تجاری- اداری- مسکونی

مجتمع تجاری اداری صبا جهاد

تجاری- اداری- مسکونی

مجتمع تجاری اداری صبا جهاد

تجاری- اداری- مسکونی

مجتمع تجاری اداری صبا جهاد

تجاری- اداری- مسکونی

مجتمع تجاری اداری صبا جهاد

تجاری- اداری- مسکونی

مجتمع تجاری اداری صبا جهاد

تجاری- اداری- مسکونی

مجتمع تجاری اداری صبا جهاد

تجاری- اداری- مسکونی

مجتمع تجاری اداری صبا جهاد

تجاری- اداری- مسکونی

مجتمع تجاری اداری صبا جهاد


ساختمان اداری بانک انصار کرمان
نام پروژه : ساختمان تجاري ، اداري صندوق قرض الحسنه انصارالمجاهدين (بانك انصار فعلي) در كرمان
محل اجرا : کرمان
مساحت : 8000 مترمربع
سال : 1383
نظارت : مهندسين مشاور آرشن
کارفرما : صندوق قرض الحسنه انصارالمجاهدين (بعداً قرارداد به شركت ايران اطلس انتقال يافت)
پيمانکار ساخت : شركت مهاب مكانيك
The Commercial and Administrative building of Ansar bank
Employer:Ansaralmojahedin Loan fund
Location: Kerman,Iran
Area: 8000 square meters
Year:2004

تجاری- اداری- مسکونی

ساختمان اداری بانک انصار کرمان

تجاری- اداری- مسکونی

ساختمان اداری بانک انصار کرمان

تجاری- اداری- مسکونی

ساختمان اداری بانک انصار کرمان

تجاری- اداری- مسکونی

ساختمان اداری بانک انصار کرمان


برج های مسکونی خاوران
نام پروژه : برج های مسکونی خاوران (نادرشهر مشهد)
محل اجرا : مشهد
مساحت : 150000 مترمربع
سال : 1394
طراح معماری،سازه،تاسیسات مکانیکی و الکتریکی : مهندسین مشاور آرشن
کارفرما : شركت توسعه مسكن خاوران
Nadershahr Residential Towers
Employer:Khavaran Housing Development Company
Location: Mashhad, Iran
Statuse: In progress
Area: 150000 square meters

تجاری- اداری- مسکونی

برج های مسکونی خاوران

تجاری- اداری- مسکونی

برج های مسکونی خاوران

تجاری- اداری- مسکونی

برج های مسکونی خاوران

تجاری- اداری- مسکونی

برج های مسکونی خاوران

تجاری- اداری- مسکونی

برج های مسکونی خاوران

تجاری- اداری- مسکونی

برج های مسکونی خاوران

تجاری- اداری- مسکونی

برج های مسکونی خاوران

تجاری- اداری- مسکونی

برج های مسکونی خاوران

تجاری- اداری- مسکونی

برج های مسکونی خاوران

تجاری- اداری- مسکونی

برج های مسکونی خاوران

تجاری- اداری- مسکونی

برج های مسکونی خاوران

تجاری- اداری- مسکونی

برج های مسکونی خاوران


ساختمان مسکونی آقای مهاجری

تجاری- اداری- مسکونی

ساختمان مسکونی آقای مهاجری

تجاری- اداری- مسکونی

ساختمان مسکونی آقای مهاجری

تجاری- اداری- مسکونی

ساختمان مسکونی آقای مهاجری

تجاری- اداری- مسکونی

ساختمان مسکونی آقای مهاجری

تجاری- اداری- مسکونی

ساختمان مسکونی آقای مهاجری

تجاری- اداری- مسکونی

ساختمان مسکونی آقای مهاجری

تجاری- اداری- مسکونی

ساختمان مسکونی آقای مهاجری


مجتمع تجاری اداری صبا نفت
نام پروژه : مجتمع تجاری اداری صبا نفت
محل اجرا : تهران – منطقه 22
مساحت : حدود 72700 مترمربع
سال : 1388
طراح معماری،سازه،تاسیسات مکانیکی و الکتریکی : مهندسین مشاور آرشن با همكاري مهندس نسرين فقيه
کارفرما : شركت مهندسي و ساختماني صبا نفت
Saba Naft commercial and administrative complex
Employer: Saba Naft Engineering & Construction Co
Location: District 22, Tehran,Iran
Area: About 72700 square meters
Year: 2009
Architectural, Structural, Mechanical and Electrical design: Archen Consulting Engineers with the cooperation of Nasrin Faghih Architect

تجاری- اداری- مسکونی

مجتمع تجاری اداری صبا نفت

تجاری- اداری- مسکونی

مجتمع تجاری اداری صبا نفت

تجاری- اداری- مسکونی

مجتمع تجاری اداری صبا نفت

تجاری- اداری- مسکونی

مجتمع تجاری اداری صبا نفت

تجاری- اداری- مسکونی

مجتمع تجاری اداری صبا نفت

تجاری- اداری- مسکونی

مجتمع تجاری اداری صبا نفت

تجاری- اداری- مسکونی

مجتمع تجاری اداری صبا نفت

تجاری- اداری- مسکونی

مجتمع تجاری اداری صبا نفت

تجاری- اداری- مسکونی

مجتمع تجاری اداری صبا نفت

تجاری- اداری- مسکونی

مجتمع تجاری اداری صبا نفت

تجاری- اداری- مسکونی

مجتمع تجاری اداری صبا نفت

تجاری- اداری- مسکونی

مجتمع تجاری اداری صبا نفت

تجاری- اداری- مسکونی

مجتمع تجاری اداری صبا نفت

تجاری- اداری- مسکونی

مجتمع تجاری اداری صبا نفت


ساختمان بورس و اوراق بهادار
نام پروژه : ساختمان بورس و اوراق بهادار (ساختمان اداري مركزي كارخانجات لوازم خانگي پارس)
محل اجرا : تهران
مساحت : 10000 مترمربع
سال : 1377
طراح معماری،سازه،تاسیسات مکانیکی و الکتریکی : مهندسین مشاور آرشن
نظارت : مهندسين مشاور آرشن
کارفرما : شركت لوازم خانگي پارس (بعداً به سازمان بورس و اوراق بهادار انتقال يافت)
پيمانکار ساخت : شركت ساختماني و تاسيساتي سايول
Securities and exchange building
Employer: Pars Home Appliances Co
Location: Molasadra street, Tehran,Iran
Area: 10000 square meters
Year: 1998

تجاری- اداری- مسکونی

ساختمان بورس و اوراق بهادار

تجاری- اداری- مسکونی

ساختمان بورس و اوراق بهادار

تجاری- اداری- مسکونی

ساختمان بورس و اوراق بهادار

تجاری- اداری- مسکونی

ساختمان بورس و اوراق بهادار

تجاری- اداری- مسکونی

ساختمان بورس و اوراق بهادار

تجاری- اداری- مسکونی

ساختمان بورس و اوراق بهادار

تجاری- اداری- مسکونی

ساختمان بورس و اوراق بهادار

تجاری- اداری- مسکونی

ساختمان بورس و اوراق بهادار

تجاری- اداری- مسکونی

ساختمان بورس و اوراق بهادار

تجاری- اداری- مسکونی

ساختمان بورس و اوراق بهادار


بازارچه دانشجویی دانشگاه ارومیه
نام پروژه : بازارچه دانشجویی دانشگاه ارومیه
محل اجرا : ارومیه
مساحت : حدود 1500 مترمربع
سال : 1395
طراح معماری،سازه،تاسیسات مکانیکی و الکتریکی : مهندسین مشاور آرشن
کارفرما : دانشگاه اروميه
University of Urmia Student Marketplace
Employer: University of Urmia
Location: Urumia
Area: About 1500 square meters
Year: 2016

تجاری- اداری- مسکونی

بازارچه دانشجویی دانشگاه ارومیه

تجاری- اداری- مسکونی

بازارچه دانشجویی دانشگاه ارومیه

تجاری- اداری- مسکونی

بازارچه دانشجویی دانشگاه ارومیه

تجاری- اداری- مسکونی

بازارچه دانشجویی دانشگاه ارومیه

تجاری- اداری- مسکونی

بازارچه دانشجویی دانشگاه ارومیه

تجاری- اداری- مسکونی

بازارچه دانشجویی دانشگاه ارومیه

تجاری- اداری- مسکونی

بازارچه دانشجویی دانشگاه ارومیه


ویلای طالقان

تجاری- اداری- مسکونی

ویلای طالقان

تجاری- اداری- مسکونی

ویلای طالقان

تجاری- اداری- مسکونی

ویلای طالقان

تجاری- اداری- مسکونی

ویلای طالقان

تجاری- اداری- مسکونی

ویلای طالقان

تجاری- اداری- مسکونی

ویلای طالقان


ساختمان مرکزی بانک تجارت
نام پروژه : مجموعه ساختمان هاي ادارات مرکزی بانک تجارت
محل اجرا : تهران
مساحت : 24000 مترمربع
سال : 1363
طرح : مفهومي ، ليتا فرانسوي
طراح تكميل مراحل اول و دوم معماری،سازه،تاسیسات مکانیکی و الکتریکی : مهندسین مشاور آرشن
نظارت : مهندسين مشاور آرشن
کارفرما : بانك تجارت
پيمانکار ساخت : شركت جنرال مكانيك
Tejarat Bank central building
Employer: Tejarat Bank
Location: Tehran,Iran
Area: 24000 square meters
Year: 1984

تجاری- اداری- مسکونی

ساختمان مرکزی بانک تجارت


برج زنبق
نام پروژه : برج زنبق
محل اجرا : تهران - فرمانیه
مساحت : 36000
سال : 1373
طراح معماری،سازه،تاسیسات مکانیکی و الکتریکی : مهندسین مشاور آرشن
نظارت : مهندسين مشاور آرشن
کارفرما : شركت سرمايه گذاري ايران سازه
پيمانکار ساخت : پيمانكار اسكلت فلزي : شركت ويلكو پيمانكار ساختماني : شركت نوكاو پيمانكار تاسيساتي : شركت چاد

ویلای زیبادشت

تجاری- اداری- مسکونی

ویلای زیبادشت

تجاری- اداری- مسکونی

ویلای زیبادشت

تجاری- اداری- مسکونی

ویلای زیبادشت

تجاری- اداری- مسکونی

ویلای زیبادشت

تجاری- اداری- مسکونی

ویلای زیبادشت


ویلای زیبادشت

تجاری- اداری- مسکونی

ویلای زیبادشت

تجاری- اداری- مسکونی

ویلای زیبادشت

تجاری- اداری- مسکونی

ویلای زیبادشت

تجاری- اداری- مسکونی

ویلای زیبادشت

تجاری- اداری- مسکونی

ویلای زیبادشت

تجاری- اداری- مسکونی

ویلای زیبادشت

تجاری- اداری- مسکونی

ویلای زیبادشت

تجاری- اداری- مسکونی

ویلای زیبادشت

تجاری- اداری- مسکونی

ویلای زیبادشت

تجاری- اداری- مسکونی

ویلای زیبادشت

تجاری- اداری- مسکونی

ویلای زیبادشت

تجاری- اداری- مسکونی

ویلای زیبادشت

تجاری- اداری- مسکونی

ویلای زیبادشت

تجاری- اداری- مسکونی

ویلای زیبادشت

تجاری- اداری- مسکونی

ویلای زیبادشت

تجاری- اداری- مسکونی

ویلای زیبادشت

تجاری- اداری- مسکونی

ویلای زیبادشت

تجاری- اداری- مسکونی

ویلای زیبادشت


پروژه فرانسه