کارخانه داروسازی اکسیر
نام پروژه : کارخانه داروسازی اکسیر
محل اجرا : استان لرستان ، بروجرد
مساحت : 60000 مترمربع
سال : 1364
طراح معماری،سازه،تاسیسات مکانیکی و الکتریکی : مهندسین مشاور آرشن
نظارت : مهندسين مشاور آرشن
کارفرما : شركت داروسازي لرستان
پيمانکار ساخت : ساختماني : شركت ست ، تاسيسات : شركت جنرال مكانيك ، انجام بخشي از عمليات پاياني : به صورت اماني
Exir Pharmaceutical Factory
Employer: Lorestan Pharmaceutical Company
Location: Lorestan,Iran
Area: 60000 square meters
Year: 1985

صنعتی

کارخانه داروسازی اکسیر

صنعتی

کارخانه داروسازی اکسیر

صنعتی

کارخانه داروسازی اکسیر

صنعتی

کارخانه داروسازی اکسیر

صنعتی

کارخانه داروسازی اکسیر

صنعتی

کارخانه داروسازی اکسیر

صنعتی

کارخانه داروسازی اکسیر

صنعتی

کارخانه داروسازی اکسیر

صنعتی

کارخانه داروسازی اکسیر

صنعتی

کارخانه داروسازی اکسیر

صنعتی

کارخانه داروسازی اکسیر


کارخانه جدید داروسازی حکیم
نام پروژه : انتقال كارخانه داروسازي حكيم به شهرك صنعتي بهارستان
محل اجرا : استان البرز ، شهرك صنعتي بهارستان
مساحت : 12000 مترمربع
سال : 1393
طراح معماری،سازه،تاسیسات مکانیکی و الکتریکی : مهندسین مشاور آرشن
نظارت : مهندسين مشاور آرشن
کارفرما : شركت داروسازي حكيم
پيمانکار ساخت : شركت نقش پايه
Transfer of Hakim Pharmacy Factory to Baharestan Industrial Complex
Employer: Hakim Pharmacy Company
Location: Alborz Province, Baharestan Industrial Town
Area: 12000 square meters
Year: 2014

صنعتی

کارخانه داروسازی حکیم

صنعتی

کارخانه داروسازی حکیم

صنعتی

کارخانه داروسازی حکیم

صنعتی

کارخانه داروسازی حکیم

صنعتی

کارخانه داروسازی حکیم


واحد تولید داروهای آنکولوژی و بایوسیمیلار کارخانه داروسازی ایران هورمون
نام پروژه : طراحي و نظارت بر اجراي بخش توليد داروهاي آنكولوژي و اشكال خاص داروئي کارخانه داروسازی ایران هورمون
محل اجرا: تهران ، جاده مخصوص كرج
مساحت : 3750 مترمربع
سال : 1392
طراح معماری،سازه،تاسیسات مکانیکی و الکتریکی : مهندسین مشاور آرشن
نظارت : مهندسين مشاور آرشن
کارفرما : شركت داروسازي ايران هورمون
پيمانکار ساخت : شركت نقش پايه
the Production Division of Oncology Drugs and Specific Pharmaceutical Formulas of the Iran Hormon Pharmaceutical Company ‘s design
Employer: Iran Hormon Pharmaceutical Company
Location: Tehran,Iran
Area: 3750 square meters
Year: 2013

صنعتی

کارخانه داروسازی ایران هورمون

صنعتی

کارخانه داروسازی ایران هورمون

صنعتی

کارخانه داروسازی ایران هورمون

صنعتی

کارخانه داروسازی ایران هورمون

صنعتی

کارخانه داروسازی ایران هورمون


کارخانه داروسازی روزدارو
نام پروژه : خدمات مراحل اول ، دوم و سوم توسعه کارخانه داروسازی روزدارو
محل اجرا : تهران ، جاده مخصوص كرج
مساحت : 5400 مترمربع
سال : 1387
طراح معماری،سازه،تاسیسات مکانیکی و الکتریکی : مهندسین مشاور آرشن
نظارت : مهندسين مشاور آرشن
کارفرما : شركت داروسازي روزدارو
پيمانکار ساخت : اسكلت فلزي : شركت ارس پولاد- مديريت پيمان ابنيه : شركت فولاد ساختمان -مديريت پيمان تاسيسات : شركت برودت سامه
Development plan of Roozdarou pharmaceutical factory
Employer: Roozdarou Pharmacy Company
Location: Tehran,Iran
Area: 5400 square meters
Year: 2008

صنعتی

کارخانه داروسازی روزدارو

صنعتی

کارخانه داروسازی روزدارو

صنعتی

کارخانه داروسازی روزدارو

صنعتی

کارخانه داروسازی روزدارو

صنعتی

کارخانه داروسازی روزدارو

صنعتی

کارخانه داروسازی روزدارو

صنعتی

کارخانه داروسازی روزدارو

صنعتی

کارخانه داروسازی روزدارو


کارخانه 7200 تنی سیمان خاکستری ساوه
نام پروژه : خدمات مراحل اول ، دوم و سوم کارخانه سیمان خاکستری 7200 تني ساوه ، خطوط توليد و ساختمان هاي جنبي
محل اجرا : ساوه
مساحت : 72000 مترمربع
سال : 1381
طراح معماری،سازه،تاسیسات مکانیکی و الکتریکی : مهندسین مشاور آرشن
نظارت : مهندسين مشاور آرشن
کارفرما : شركت سيمان سفيد ساوه
پيمانکار ساخت : خطوط توليد : شركت كيسون و ساختمان هاي جنبي : شركت فرابتن
7200 ton gray Saveh cement factory, production lines and lateral buildings design
Employer: Saveh White Cement Company
Location: Saveh,Iran
Area: 72000 square meters
Year: 2002
Architectural Designer, Structural, Mechanical and Electrical Facilities: Archen Consulting Engineers
Supervision: Archen Consulting Engineers
Construction contractor: Production lines: Kayson Company and lateral structures: Farabotne Co

صنعتی

کارخانه سیمان خاکستری ساوه

صنعتی

کارخانه سیمان خاکستری ساوه

صنعتی

کارخانه سیمان خاکستری ساوه

صنعتی

کارخانه سیمان خاکستری ساوه

صنعتی

کارخانه سیمان خاکستری ساوه

صنعتی

کارخانه سیمان خاکستری ساوه

صنعتی

کارخانه سیمان خاکستری ساوه

صنعتی

کارخانه سیمان خاکستری ساوه

صنعتی

کارخانه سیمان خاکستری ساوه

صنعتی

کارخانه سیمان خاکستری ساوه

صنعتی

کارخانه سیمان خاکستری ساوه

صنعتی

کارخانه سیمان خاکستری ساوه


کارخانه داروسازی سپید طب

صنعتی

کارخانه داروسازی سپید طب

صنعتی

کارخانه داروسازی سپید طب

صنعتی

کارخانه داروسازی سپید طب

صنعتی

کارخانه داروسازی سپید طب