طرح منتخب دوم در مسابقه ی معماری مجتمع تجاری مسکونی امام رضا مشهد
نام پروژه : مقام دوم مجتمع بين المللي تجاری ، مسکونی امام رضا (ع)
محل اجرا : مشهد
مساحت : 32000 مترمربع
سال : 1383
طراح معماری: مهندسین مشاور آرشن
کارفرما : صندوق پس انداز و قرض الحسنه انصارالمجاهدين
The second place in the design competition of Imam Reza International, Commercial and Residential Complex
Employer: Ansaralmojahedin saving fund organization
Location: Mashhad ,Iran
Year: 2004

تجاری

طرح منتخب دوم در مسابقه ی معماری مجتمع تجاری مسکونی امام رضا مشهد

تجاری

طرح منتخب دوم در مسابقه ی معماری مجتمع تجاری مسکونی امام رضا مشهد

تجاری

طرح منتخب دوم در مسابقه ی معماری مجتمع تجاری مسکونی امام رضا مشهد

تجاری

طرح منتخب دوم در مسابقه ی معماری مجتمع تجاری مسکونی امام رضا مشهد

تجاری

طرح منتخب دوم در مسابقه ی معماری مجتمع تجاری مسکونی امام رضا مشهد


طرح منتخب در مسابقه ی معماری مجتمع مسکونی صفائیه یزد
نام پروژه : مسابقه طراحی مجتمع تجاري ، اداري مسکونی صفائیه یزد
محل اجرا : يزد
سال : 1395
طراح معماری: مهندسین مشاور آرشن
کارفرما : اداره كل راه و شهرسازي استان يزد
Design contest: Safaeeyeh commercial, administrative and residential complex
Employer: Housing and Urban Development Organization of Qazvin province
Location: Yazd ,Iran
Year: 2016

مجتمع مسکونی

طرح منتخب در مسابقه ی معماری مجتمع مسکونی صفائیه یزد

مجتمع مسکونی

طرح منتخب در مسابقه ی معماری مجتمع مسکونی صفائیه یزد

مجتمع مسکونی

طرح منتخب در مسابقه ی معماری مجتمع مسکونی صفائیه یزد

مجتمع مسکونی

طرح منتخب در مسابقه ی معماری مجتمع مسکونی صفائیه یزد

مجتمع مسکونی

طرح منتخب در مسابقه ی معماری مجتمع مسکونی صفائیه یزد

مجتمع مسکونی

طرح منتخب در مسابقه ی معماری مجتمع مسکونی صفائیه یزد


طرح منتخب اول در مسابقه ی معماری مجموعه تجاری ، اداری و مسکونی صبا

تجاری

طرح منتخب اول در مسابقه ی معماری مجموعه تجاری ، اداری و مسکونی صبا

تجاری

طرح منتخب اول در مسابقه ی معماری مجموعه تجاری ، اداری و مسکونی صبا

تجاری

طرح منتخب اول در مسابقه ی معماری مجموعه تجاری ، اداری و مسکونی صبا

تجاری

طرح منتخب اول در مسابقه ی معماری مجموعه تجاری ، اداری و مسکونی صبا

تجاری

طرح منتخب اول در مسابقه ی معماری مجموعه تجاری ، اداری و مسکونی صبا

تجاری

طرح منتخب اول در مسابقه ی معماری مجموعه تجاری ، اداری و مسکونی صبا


طرح منتخب اول در مسابقه ی معماری مجتمع آموزش عالی مذهبی تبریز
نام پروژه : مقام اول مسابقه طراحی مجتمع آموزش عالی حوزه علمیه ثامن الحجج
محل اجرا : تبريز
سال : 1394
طراح معماری: مهندسین مشاور آرشن
The first prize in the design competition of Samenalhojaj Seminary ‘s integrated higher education complex
Location: Tabriz ,Iran
Year: 2015

مجتمع آموزش عالی

طرح منتخب اول در مسابقه ی معماری مجتمع آموزش عالی مذهبی تبریز

مجتمع آموزش عالی

طرح منتخب اول در مسابقه ی معماری مجتمع آموزش عالی مذهبی تبریز

مجتمع آموزش عالی

طرح منتخب اول در مسابقه ی معماری مجتمع آموزش عالی مذهبی تبریز

مجتمع آموزش عالی

طرح منتخب اول در مسابقه ی معماری مجتمع آموزش عالی مذهبی تبریز

مجتمع آموزش عالی

طرح منتخب اول در مسابقه ی معماری مجتمع آموزش عالی مذهبی تبریز

مجتمع آموزش عالی

طرح منتخب اول در مسابقه ی معماری مجتمع آموزش عالی مذهبی تبریز

مجتمع آموزش عالی

طرح منتخب اول در مسابقه ی معماری مجتمع آموزش عالی مذهبی تبریز

مجتمع آموزش عالی

طرح منتخب اول در مسابقه ی معماری مجتمع آموزش عالی مذهبی تبریز

مجتمع آموزش عالی

طرح منتخب اول در مسابقه ی معماری مجتمع آموزش عالی مذهبی تبریز

مجتمع آموزش عالی

طرح منتخب اول در مسابقه ی معماری مجتمع آموزش عالی مذهبی تبریز

مجتمع آموزش عالی

طرح منتخب اول در مسابقه ی معماری مجتمع آموزش عالی مذهبی تبریز

مجتمع آموزش عالی

طرح منتخب اول در مسابقه ی معماری مجتمع آموزش عالی مذهبی تبریز


طرح منتخب اول در مسابقه ی معماری مجموعه چند منظوره ی پارس الکتریک
نام پروژه : مقام اول مسابقه معماری مجموعه چند منظوره (تجاری،اداری،فرهنگی و اقامتی) پارس الکتریک
محل اجرا : تهران
مساحت : 70000
سال : 1376
طراح معماری: مهندسین مشاور آرشن
کارفرما : شركت سرمايه گذاري ايران سازه
The first prize in the design competition of Pars Electric Multi-Functional complex( commercial, administrative, cultural and residential)
Employer: Iran Sazeh investment company
Location: Tehran ,Iran
Area: 70000 square meters
Year:1997

مجموعه چند منظوره

طرح منتخب اول در مسابقه ی معماری مجموعه چند منظوره ی پارس الکتریک

مجموعه چند منظوره

طرح منتخب اول در مسابقه ی معماری مجموعه چند منظوره ی پارس الکتریک

مجموعه چند منظوره

طرح منتخب اول در مسابقه ی معماری مجموعه چند منظوره ی پارس الکتریک

مجموعه چند منظوره

طرح منتخب اول در مسابقه ی معماری مجموعه چند منظوره ی پارس الکتریک

مجموعه چند منظوره

طرح منتخب اول در مسابقه ی معماری مجموعه چند منظوره ی پارس الکتریک

مجموعه چند منظوره

طرح منتخب اول در مسابقه ی معماری مجموعه چند منظوره ی پارس الکتریک

مجموعه چند منظوره

طرح منتخب اول در مسابقه ی معماری مجموعه چند منظوره ی پارس الکتریک

مجموعه چند منظوره

طرح منتخب اول در مسابقه ی معماری مجموعه چند منظوره ی پارس الکتریک


طراحی مفهومی احداث ساختمان جدید وزارت نفت ایران
نام پروژه : مسابقه طراحی مفهومی احداث ساختمان جدید وزارت نفت
محل اجرا : تهران
سال : 1396
طراح معماری: مهندسین مشاور آرشن
کارفرما : شركت ملی نفت ایران
Concept design competition for construction of Iranian petroleum ministry new building
Employer: National Iranian petroleum company
Location: Tehran ,Iran
Year:2017

وزارت نفت ایران

مسابقه طراحی مفهومی احداث ساختمان جدید وزارت نفت ایران

وزارت نفت ایران

مسابقه طراحی مفهومی احداث ساختمان جدید وزارت نفت ایران

وزارت نفت ایران

مسابقه طراحی مفهومی احداث ساختمان جدید وزارت نفت ایران

وزارت نفت ایران

مسابقه طراحی مفهومی احداث ساختمان جدید وزارت نفت ایران

وزارت نفت ایران

مسابقه طراحی مفهومی احداث ساختمان جدید وزارت نفت ایران

وزارت نفت ایران

مسابقه طراحی مفهومی احداث ساختمان جدید وزارت نفت ایران

وزارت نفت ایران

مسابقه طراحی مفهومی احداث ساختمان جدید وزارت نفت ایران

وزارت نفت ایران

مسابقه طراحی مفهومی احداث ساختمان جدید وزارت نفت ایران

وزارت نفت ایران

مسابقه طراحی مفهومی احداث ساختمان جدید وزارت نفت ایران

وزارت نفت ایران

مسابقه طراحی مفهومی احداث ساختمان جدید وزارت نفت ایران

وزارت نفت ایران

مسابقه طراحی مفهومی احداث ساختمان جدید وزارت نفت ایران

وزارت نفت ایران

مسابقه طراحی مفهومی احداث ساختمان جدید وزارت نفت ایران

وزارت نفت ایران

مسابقه طراحی مفهومی احداث ساختمان جدید وزارت نفت ایران

وزارت نفت ایران

مسابقه طراحی مفهومی احداث ساختمان جدید وزارت نفت ایران

وزارت نفت ایران

مسابقه طراحی مفهومی احداث ساختمان جدید وزارت نفت ایران

وزارت نفت ایران

مسابقه طراحی مفهومی احداث ساختمان جدید وزارت نفت ایران

وزارت نفت ایران

مسابقه طراحی مفهومی احداث ساختمان جدید وزارت نفت ایران

وزارت نفت ایران

مسابقه طراحی مفهومی احداث ساختمان جدید وزارت نفت ایران

وزارت نفت ایران

مسابقه طراحی مفهومی احداث ساختمان جدید وزارت نفت ایران

وزارت نفت ایران

مسابقه طراحی مفهومی احداث ساختمان جدید وزارت نفت ایران

وزارت نفت ایران

مسابقه طراحی مفهومی احداث ساختمان جدید وزارت نفت ایران

وزارت نفت ایران

مسابقه طراحی مفهومی احداث ساختمان جدید وزارت نفت ایران

وزارت نفت ایران

مسابقه طراحی مفهومی احداث ساختمان جدید وزارت نفت ایران

وزارت نفت ایران

مسابقه طراحی مفهومی احداث ساختمان جدید وزارت نفت ایران

وزارت نفت ایران

مسابقه طراحی مفهومی احداث ساختمان جدید وزارت نفت ایران

وزارت نفت ایران

مسابقه طراحی مفهومی احداث ساختمان جدید وزارت نفت ایران