ساختمان پارکینگ سرپوشیده ی مجلس شورای اسلامی
نام پروژه : پارکینگ طبقاتي مجلس شوراي اسلامي
محل اجرا : تهران
مساحت : 30000 مترمربع
سال : 1393
طراح معماری،سازه،تاسیسات مکانیکی و الکتریکی : مهندسین مشاور آرشن
کارفرما : شركت الماس درخشان عرش
The Class Parking of Islamic Parliament
Employer: Almas Derakhshan Arsh company
Location: Tehran,Iran
Area: 30000 square meters

خدماتی-رفاهی- تفریحی

ساختمان پارکینگ سرپوشیده ی مجلس شورای اسلامی

خدماتی-رفاهی- تفریحی

ساختمان پارکینگ سرپوشیده ی مجلس شورای اسلامی

خدماتی-رفاهی- تفریحی

ساختمان پارکینگ سرپوشیده ی مجلس شورای اسلامی

خدماتی-رفاهی- تفریحی

ساختمان پارکینگ سرپوشیده ی مجلس شورای اسلامی

خدماتی-رفاهی- تفریحی

ساختمان پارکینگ سرپوشیده ی مجلس شورای اسلامی

خدماتی-رفاهی- تفریحی

ساختمان پارکینگ سرپوشیده ی مجلس شورای اسلامی

خدماتی-رفاهی- تفریحی

ساختمان پارکینگ سرپوشیده ی مجلس شورای اسلامی


سالن سرپوشیده ورزشهای آبی دانشگاه فردوسی مشهد
نام پروژه : مطالعات مراحل دوم و سوم استخر سرپوشيده دانشكده علوم تربيتي دانشگاه فردوسي مشهد
محل اجرا : مشهد
مساحت : 4400 مترمربع
سال : 1375
طراح معماری،سازه،تاسیسات مکانیکی و الکتریکی : مهندسین مشاور آرشن
نظارت : مهندسين مشاور آرشن
کارفرما : دانشگاه فردوسي مشهد
پيمانکار ساخت : اماني (كارفرما) ـ شركت سازه هاي فضائي ايران (سفيرا)
The Covered Swimming Pool in Ferdowsi University of Mashhad
Employer: Ferdowsi University of Mashhad
Location: Mashhad
Area: 4400 square meters
Year: 1987

خدماتی-رفاهی- تفریحی

سالن سرپوشیده ورزشهای آبی دانشگاه فردوسی مشهد

خدماتی-رفاهی- تفریحی

سالن سرپوشیده ورزشهای آبی دانشگاه فردوسی مشهد

خدماتی-رفاهی- تفریحی

سالن سرپوشیده ورزشهای آبی دانشگاه فردوسی مشهد

خدماتی-رفاهی- تفریحی

سالن سرپوشیده ورزشهای آبی دانشگاه فردوسی مشهد

خدماتی-رفاهی- تفریحی

سالن سرپوشیده ورزشهای آبی دانشگاه فردوسی مشهد

خدماتی-رفاهی- تفریحی

سالن سرپوشیده ورزشهای آبی دانشگاه فردوسی مشهد

خدماتی-رفاهی- تفریحی

سالن سرپوشیده ورزشهای آبی دانشگاه فردوسی مشهد


سالن ورزش چند منظوره دانشگاه فردوسی مشهد
نام پروژه : مطالعات مراحل اول و دوم و خدمات مرحله سوم احداث امكانات ورزشي دانشكده علوم تربيتي دانشگاه فردوسي مشهد
محل اجرا : مشهد
مساحت : 8000 مترمربع
سال : 1367
طراح معماری،سازه،تاسیسات مکانیکی و الکتریکی : مهندسین مشاور آرشن
نظارت : مهندسين مشاور آرشن
کارفرما : دانشگاه فردوسي مشهد
پيمانکار ساخت : شركت مشهد سازه ـ شركت سازه هاي فضائي ايران (سفيرا)
The Multifunctional Gym building of Ferdowsi University of Mashhad design
Employer: Ferdowsi University of Mashhad
Location: Mashhad
Area: 8000 square meters
Year: 1988

خدماتی-رفاهی- تفریحی

سالن ورزش چند منظوره دانشگاه فردوسی مشهد

خدماتی-رفاهی- تفریحی

سالن ورزش چند منظوره دانشگاه فردوسی مشهد

خدماتی-رفاهی- تفریحی

سالن ورزش چند منظوره دانشگاه فردوسی مشهد


طرح مفهومی پیشنهادی برای هتل همای شیراز

خدماتی-رفاهی- تفریحی

طرح مفهومی پیشنهادی برای هتل همای شیراز

خدماتی-رفاهی- تفریحی

طرح مفهومی پیشنهادی برای هتل همای شیراز

خدماتی-رفاهی- تفریحی

طرح مفهومی پیشنهادی برای هتل همای شیراز

خدماتی-رفاهی- تفریحی

طرح مفهومی پیشنهادی برای هتل همای شیراز

خدماتی-رفاهی- تفریحی

طرح مفهومی پیشنهادی برای هتل همای شیراز

خدماتی-رفاهی- تفریحی

طرح مفهومی پیشنهادی برای هتل همای شیراز


مجموعه ی ورزشی رسالت

خدماتی-رفاهی- تفریحی

مجموعه ی ورزشی رسالت

خدماتی-رفاهی- تفریحی

مجموعه ی ورزشی رسالت

خدماتی-رفاهی- تفریحی

مجموعه ی ورزشی رسالت

خدماتی-رفاهی- تفریحی

مجموعه ی ورزشی رسالت

خدماتی-رفاهی- تفریحی

مجموعه ی ورزشی رسالت

خدماتی-رفاهی- تفریحی

مجموعه ی ورزشی رسالت

خدماتی-رفاهی- تفریحی

مجموعه ی ورزشی رسالت

خدماتی-رفاهی- تفریحی

مجموعه ی ورزشی رسالت

خدماتی-رفاهی- تفریحی

مجموعه ی ورزشی رسالت

خدماتی-رفاهی- تفریحی

مجموعه ی ورزشی رسالت

خدماتی-رفاهی- تفریحی

مجموعه ی ورزشی رسالت

خدماتی-رفاهی- تفریحی

مجموعه ی ورزشی رسالت


کمپین پیاده روی پرس

خدماتی-رفاهی- تفریحی

طرح پیاده روی پرس

خدماتی-رفاهی- تفریحی

کمپین پیاده روی پرس

خدماتی-رفاهی- تفریحی

کمپین پیاده روی پرس

خدماتی-رفاهی- تفریحی

کمپین پیاده روی پرس

خدماتی-رفاهی- تفریحی

کمپین پیاده روی پرس

خدماتی-رفاهی- تفریحی

کمپین پیاده روی پرس

خدماتی-رفاهی- تفریحی

کمپین پیاده روی پرس

خدماتی-رفاهی- تفریحی

کمپین پیاده روی پرس

خدماتی-رفاهی- تفریحی

کمپین پیاده روی پرس

خدماتی-رفاهی- تفریحی

کمپین پیاده روی پرس

خدماتی-رفاهی- تفریحی

کمپین پیاده روی پرس

خدماتی-رفاهی- تفریحی

کمپین پیاده روی پرس

خدماتی-رفاهی- تفریحی

کمپین پیاده روی پرس

خدماتی-رفاهی- تفریحی

کمپین پیاده روی پرس

خدماتی-رفاهی- تفریحی

کمپین پیاده روی پرس

خدماتی-رفاهی- تفریحی

کمپین پیاده روی پرس


مهمانسرای دانشگاه ارومیه

خدماتی-رفاهی- تفریحی

مهمانسرای دانشگاه ارومیه

خدماتی-رفاهی- تفریحی

مهمانسرای دانشگاه ارومیه

خدماتی-رفاهی- تفریحی

مهمانسرای دانشگاه ارومیه

خدماتی-رفاهی- تفریحی

مهمانسرای دانشگاه ارومیه


هتل صخره ای امیران

خدماتی-رفاهی- تفریحی

هتل صخره ای امیران

خدماتی-رفاهی- تفریحی

هتل صخره ای امیران

خدماتی-رفاهی- تفریحی

هتل صخره ای امیران

خدماتی-رفاهی- تفریحی

هتل صخره ای امیران

خدماتی-رفاهی- تفریحی

هتل صخره ای امیران

خدماتی-رفاهی- تفریحی

هتل صخره ای امیران

خدماتی-رفاهی- تفریحی

هتل صخره ای امیران

خدماتی-رفاهی- تفریحی

هتل صخره ای امیران

خدماتی-رفاهی- تفریحی

هتل صخره ای امیران

خدماتی-رفاهی- تفریحی

هتل صخره ای امیران