ما برای شروع پروژه شما کاملا آماده ایم!

اعضای تیم

مهندس کامبیز آرامی

مدیر عامل

آقای مهندس کامبیز آرامی

مدیر عامل

مهندس عارف حضرتی وند

عضو هیئت مدیره

آقای مهندس عارف حضرتی وند

عضو هیئت مدیره

مهندس خشایار حضرتی وند

عضو هیئت مدیره

آقای مهندس خشایار حضرتی وند

عضو هیئت مدیره

مهندس مسعود ابراهیمی

عضو هیئت مدیره

آقای مهندس مسعود ابراهیمی

عضو هیئت مدیره