کلینیک دامپزشکی دانشگاه ارومیه
نام پروژه : کلینیک دامپزشکی دانشگاه ارومیه
محل اجرا : ارومیه
مساحت : حدود 4200 مترمربع
سال : 1393
طراح معماری،سازه،تاسیسات مکانیکی و الکتریکی : مهندسین مشاور آرشن
کارفرما : دانشگاه اروميه

بهداشتی- درمانی

کلینیک دامپزشکی دانشگاه ارومیه

بهداشتی- درمانی

کلینیک دامپزشکی دانشگاه ارومیه

بهداشتی- درمانی

کلینیک دامپزشکی دانشگاه ارومیه

بهداشتی- درمانی

کلینیک دامپزشکی دانشگاه ارومیه

بهداشتی- درمانی

کلینیک دامپزشکی دانشگاه ارومیه

بهداشتی- درمانی

کلینیک دامپزشکی دانشگاه ارومیه

بهداشتی- درمانی

کلینیک دامپزشکی دانشگاه ارومیه

بهداشتی- درمانی

کلینیک دامپزشکی دانشگاه ارومیه

بهداشتی- درمانی

کلینیک دامپزشکی دانشگاه ارومیه


بیمارستان تهران کلینیک
نام پروژه : بيمارستان تهران کلینیک
محل اجرا : تهران
مساحت : 12000 مترمربع
سال : 1352
طراح معماری ، سازه، تاسیسات مکانیکی و الکتریکی : مهندسین مشاور آرشن
کارفرما : تهران كلينيك

بهداشتی- درمانی

بیمارستان تهران کلینیک

بهداشتی- درمانی

بیمارستان تهران کلینیک