دانشکده بیوتکنولوژی دانشگاه تهران
نام پروژه : دانشکده بیوتکنولوژی دانشگاه تهران
محل اجرا : تهران
مساحت : 16400 مترمربع
سال : 1395
طراح معماری ، سازه، تاسیسات مکانیکی و الکتریکی : مهندسین مشاور آرشن
نظارت : مهندسين مشاور آرشن
کارفرما : دانشگاه تهران
Biotechnology Faculty , University of Tehran
Employer: Tehran University
Location: Tehran ,Iran
Area: 16400 square meters
Year: 2016

فرهنگی- آموزشی

دانشکده بیوتکنولوژی دانشگاه تهران

فرهنگی- آموزشی

دانشکده بیوتکنولوژی دانشگاه تهران


آمفی تئاتر مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد
نام پروژه : طراحي و نظارت بر اجراي سالن اجتماعات ، مركز فرهنگي و مسجد دانشگاه فردوسی مشهد
محل اجرا : مشهد
مساحت : 10000 مترمربع
سال : 1385
طراح معماری،سازه،تاسیسات مکانیکی و الکتریکی : مهندسین مشاور آرشن
نظارت : مهندسین مشاور آرشن
کارفرما : دانشگاه فردوسي مشهد
Designing and Supervising the Implementation of the Amphitheater, Cultural Center and Mosque of Ferdowsi University of Mashhad
Employer: Mashhad Ferdowsi University
Location: Mashhad,Iran
Area: 10000 square meters
Year: 2006

فرهنگی- آموزشی

آمفی تئاتر مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد

فرهنگی- آموزشی

آمفی تئاتر مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد

فرهنگی- آموزشی

آمفی تئاتر مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد

فرهنگی- آموزشی

آمفی تئاتر مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد

فرهنگی- آموزشی

آمفی تئاتر مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد

فرهنگی- آموزشی

آمفی تئاتر مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد

فرهنگی- آموزشی

آمفی تئاتر مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد

فرهنگی- آموزشی

آمفی تئاتر مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد

فرهنگی- آموزشی

آمفی تئاتر مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد


دانشکده ادبیات دانشگاه فردوسی مشهد

فرهنگی- آموزشی

دانشکده ادبیات دانشگاه فردوسی مشهد

فرهنگی- آموزشی

دانشکده ادبیات دانشگاه فردوسی مشهد

فرهنگی- آموزشی

دانشکده ادبیات دانشگاه فردوسی مشهد

فرهنگی- آموزشی

دانشکده ادبیات دانشگاه فردوسی مشهد

فرهنگی- آموزشی

دانشکده ادبیات دانشگاه فردوسی مشهد


پژوهشکده حوزه و دانشگاه قم
نام پروژه : خدمات مراحل اول ، دوم و سوم پژوهشگاه حوزه و دانشگاه قم
محل اجرا : قم
مساحت : 16000 مترمربع
سال : 1379
طراح معماری،سازه،تاسیسات مکانیکی و الکتریکی : مهندسین مشاور آرشن
نظارت : مهندسين مشاور آرشن
کارفرما : پژوهشكده حوزه و دانشگاه قم
پيمانکار ساخت : شركت همپايه
Institute building of Qom university and seminary
Employer: Qom university and Institute Seminary
Location: Qom ,Iran
Area: 16000 square meters
Year: 2005

فرهنگی- آموزشی

پژوهشکده حوزه و دانشگاه قم

فرهنگی- آموزشی

پژوهشکده حوزه و دانشگاه قم

فرهنگی- آموزشی

پژوهشکده حوزه و دانشگاه قم

فرهنگی- آموزشی

پژوهشکده حوزه و دانشگاه قم

فرهنگی- آموزشی

پژوهشکده حوزه و دانشگاه قم

فرهنگی- آموزشی

پژوهشکده حوزه و دانشگاه قم

فرهنگی- آموزشی

پژوهشکده حوزه و دانشگاه قم

فرهنگی- آموزشی

پژوهشکده حوزه و دانشگاه قم

فرهنگی- آموزشی

پژوهشکده حوزه و دانشگاه قم

فرهنگی- آموزشی

پژوهشکده حوزه و دانشگاه قم

فرهنگی- آموزشی

پژوهشکده حوزه و دانشگاه قم

فرهنگی- آموزشی

پژوهشکده حوزه و دانشگاه قم


دانشکده هنر و معماری دانشگاه ارومیه
نام پروژه : دانشکده هنر دانشگاه ارومیه
محل اجرا : ارومیه
مساحت : 5000 مترمربع
سال : 1388
طراح معماری،سازه،تاسیسات مکانیکی و الکتریکی : مهندسین مشاور آرشن
کارفرما : دانشگاه اروميه
Faculty of Art, University of Urmia
Employer: University of Urmia
Location: Urmia ,Iran
Area: 5000 square meters
Year: 2009

فرهنگی- آموزشی

دانشکده هنر و معماری دانشگاه ارومیه

فرهنگی- آموزشی

دانشکده هنر و معماری دانشگاه ارومیه

فرهنگی- آموزشی

دانشکده هنر و معماری دانشگاه ارومیه

فرهنگی- آموزشی

دانشکده هنر و معماری دانشگاه ارومیه

فرهنگی- آموزشی

دانشکده هنر و معماری دانشگاه ارومیه

فرهنگی- آموزشی

دانشکده هنر و معماری دانشگاه ارومیه - دیاگرام بخش اموزش

فرهنگی- آموزشی

دانشکده هنر و معماری دانشگاه ارومیه - دیاگرام بخش خدماتی

فرهنگی- آموزشی

دانشکده هنر و معماری دانشگاه ارومیه - دیاگرام بخش اداری

فرهنگی- آموزشی

دانشکده هنر و معماری دانشگاه ارومیه - دیاگرام سیرکولاسیون


سالن اجتماعات آرتمیا- دانشگاه ارومیه
نام پروژه : سالن اجتماعات آرتمیا- دانشگاه ارومیه
محل اجرا : ارومیه
مساحت : 1000 مترمربع
سال : 1393
نظارت بر طراحي داخلي و خدمات مرحله سوم : مهندسين مشاور آرشن
کارفرما : دانشگاه اروميه
پيمانکار ساخت : شركت رض كو
Artemia Amphitheater – University of Urmia
Employer: University of Urmia
Location: Urmia ,Iran
Area: 1000 square meters
Year: 2014

فرهنگی- آموزشی

سالن اجتماعات آرتمیا- دانشگاه ارومیه

فرهنگی- آموزشی

سالن اجتماعات آرتمیا- دانشگاه ارومیه

فرهنگی- آموزشی

سالن اجتماعات آرتمیا- دانشگاه ارومیه


فرهنگسرای سرو-پارک ساعی تهران
ام پروژه : خدمات مرحله سوم فرهگسراي سرو (كتابخانه نمونه و دبيرخانه هيئت امناي كتابخانه هاي عمومي كشور ـ پارك ساعي)
محل اجرا : تهران ـ پارك ساعي
مساحت : 3500
سال : 1372
نظارت : مهندسين مشاور آرشن
کارفرما : هيئت امناي كتابخانه هاي عمومي كشور
پيمانکار ساخت : شركت تامين مصالح ساختماني شهر (وابسته به شهرداري تهران)
Sarv Cultural Centere
Employer: Board of trustees of public libraries of Iran
Location: Saee Park,Tehran ,Iran
Area: 3500 square meters
Year: 1993

فرهنگی- آموزشی

فرهنگسرای سرو-پارک ساعی تهران

فرهنگی- آموزشی

فرهنگسرای سرو-پارک ساعی تهران

فرهنگی- آموزشی

فرهنگسرای سرو-پارک ساعی تهران

فرهنگی- آموزشی

فرهنگسرای سرو-پارک ساعی تهران

فرهنگی- آموزشی

فرهنگسرای سرو-پارک ساعی تهران

فرهنگی- آموزشی

فرهنگسرای سرو-پارک ساعی تهران

فرهنگی- آموزشی

فرهنگسرای سرو-پارک ساعی تهران

فرهنگی- آموزشی

فرهنگسرای سرو-پارک ساعی تهران

فرهنگی- آموزشی

فرهنگسرای سرو-پارک ساعی تهران

فرهنگی- آموزشی

فرهنگسرای سرو-پارک ساعی تهران

فرهنگی- آموزشی

فرهنگسرای سرو-پارک ساعی تهران


دانشکده برق و الکترونیک دانشگاه تبریز
نام پروژه : دانشکده برق دانشگاه تبریز
محل اجرا : تبریز
مساحت : حدود 15496
سال : 1371
طراح معماری،سازه،تاسیسات مکانیکی و الکتریکی : مهندسین مشاور آرشن
نظارت : مهندسين مشاور آرشن
کارفرما : دانشگاه تبريز
پيمانکار ساخت : شركت پارس پل
Electrical faculty, University of Tabriz
Employer: Tabriz University
Location: Tabriz ,Iran
Area: About 15496 square meters
Year: 1992

فرهنگی- آموزشی

دانشکده برق و الکترونیک دانشگاه تبریز

فرهنگی- آموزشی

دانشکده برق و الکترونیک دانشگاه تبریز

فرهنگی- آموزشی

دانشکده برق و الکترونیک دانشگاه تبریز

فرهنگی- آموزشی

دانشکده برق و الکترونیک دانشگاه تبریز

فرهنگی- آموزشی

دانشکده برق و الکترونیک دانشگاه تبریز


دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تبریز
نام پروژه : دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشي دانشگاه تبریز
محل اجرا : تبریز
مساحت : 5000 مترمربع
سال : 1388
طراح معماری،سازه،تاسیسات مکانیکی و الکتریکی : مهندسین مشاور آرشن
کارفرما : دانشگاه تبريز
Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Tabriz University
Employer: Tabriz University
Location: Tabriz ,Iran
Area: 5000 square meters
Year: 2009

فرهنگی- آموزشی

دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تبریز

فرهنگی- آموزشی

دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تبریز

فرهنگی- آموزشی

دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تبریز

فرهنگی- آموزشی

دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تبریز

فرهنگی- آموزشی

دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تبریز

فرهنگی- آموزشی

دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تبریز

فرهنگی- آموزشی

دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تبریز

فرهنگی- آموزشی

دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تبریز


مصلی امام خمینی تبریز
نام پروژه : مصلی حضرت امام خمینی (ره) تبریز
محل اجرا : تبریز
مساحت : 75000
سال : 1377
طراح معماری،سازه،تاسیسات مکانیکی و الکتریکی : مهندسین مشاور آرشن
نظارت : مهندسين مشاور آرشن
کارفرما : بنياد خيريه مصلي حضرت امام خميني (ره) تبريز
Tabriz Imam Khomeini Mosalla
Employer: Imam Khomeini Mosalla Charity Foundation
Location: Tabriz ,Iran
Area: 75000 square meters
Year: 1998

فرهنگی- آموزشی

مصلی امام خمینی تبریز

فرهنگی- آموزشی

مصلی امام خمینی تبریز

فرهنگی- آموزشی

مصلی امام خمینی تبریز

فرهنگی- آموزشی

مصلی امام خمینی تبریز

فرهنگی- آموزشی

مصلی امام خمینی تبریز

فرهنگی- آموزشی

مصلی امام خمینی تبریز

فرهنگی- آموزشی

مصلی امام خمینی تبریز

فرهنگی- آموزشی

مصلی امام خمینی تبریز

فرهنگی- آموزشی

مصلی امام خمینی تبریز

فرهنگی- آموزشی

مصلی امام خمینی تبریز

فرهنگی- آموزشی

مصلی امام خمینی تبریز

فرهنگی- آموزشی

مصلی امام خمینی تبریز

فرهنگی- آموزشی

مصلی امام خمینی تبریز

فرهنگی- آموزشی

مصلی امام خمینی تبریز

فرهنگی- آموزشی

مصلی امام خمینی تبریز

فرهنگی- آموزشی

مصلی امام خمینی تبریز

فرهنگی- آموزشی

مصلی امام خمینی تبریز

فرهنگی- آموزشی

مصلی امام خمینی تبریز

فرهنگی- آموزشی

مصلی امام خمینی تبریز

فرهنگی- آموزشی

مصلی امام خمینی تبریز

فرهنگی- آموزشی

مصلی امام خمینی تبریز

فرهنگی- آموزشی

مصلی امام خمینی تبریز

فرهنگی- آموزشی

مصلی امام خمینی تبریز

فرهنگی- آموزشی

مصلی امام خمینی تبریز

فرهنگی- آموزشی

مصلی امام خمینی تبریز

فرهنگی- آموزشی

مصلی امام خمینی تبریز

فرهنگی- آموزشی

مصلی امام خمینی تبریز

فرهنگی- آموزشی

مصلی امام خمینی تبریز

فرهنگی- آموزشی

مصلی امام خمینی تبریز

فرهنگی- آموزشی

مصلی امام خمینی تبریز

فرهنگی- آموزشی

مصلی امام خمینی تبریز

فرهنگی- آموزشی

مصلی امام خمینی تبریز

فرهنگی- آموزشی

مصلی امام خمینی تبریز

فرهنگی- آموزشی

مصلی امام خمینی تبریز

فرهنگی- آموزشی

مصلی امام خمینی تبریز

فرهنگی- آموزشی

مصلی امام خمینی تبریز


مصلی بقیة ... تاکستان
نام پروژه : مصلی حضرت بقیة ا... تاکستان
محل اجرا : قزوین- تاکستان
مساحت : 23000 مترمربع
سال : 1386
طراح معماری،سازه،تاسیسات مکانیکی و الکتریکی : مهندسین مشاور آرشن
کارفرما : سازمان مسكن و شهرسازي استان قزوين
Project Name: Takestan Mosalla
Employer: Housing and Urban Development Organization of Qazvin province
Location: Takestan,Qazvin ,Iran
Area: 23000 square meters
Year: 2007

فرهنگی- آموزشی

مصلی بقیة ... تاکستان

فرهنگی- آموزشی

مصلی بقیة ... تاکستان

فرهنگی- آموزشی

مصلی بقیة ... تاکستان

فرهنگی- آموزشی

مصلی بقیة ... تاکستان

فرهنگی- آموزشی

مصلی بقیة ... تاکستان

فرهنگی- آموزشی

مصلی بقیة ... تاکستان

فرهنگی- آموزشی

مصلی بقیة ... تاکستان

فرهنگی- آموزشی

مصلی بقیة ... تاکستان

فرهنگی- آموزشی

مصلی بقیة ... تاکستان

فرهنگی- آموزشی

مصلی بقیة ... تاکستان

فرهنگی- آموزشی

مصلی بقیة ... تاکستان

فرهنگی- آموزشی

مصلی بقیة ... تاکستان


دانشکده ی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

فرهنگی- آموزشی

دانشکده ی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

فرهنگی- آموزشی

دانشکده ی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

فرهنگی- آموزشی

دانشکده ی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

فرهنگی- آموزشی

دانشکده ی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

فرهنگی- آموزشی

دانشکده ی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

فرهنگی- آموزشی

دانشکده ی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

فرهنگی- آموزشی

دانشکده ی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

مجتمع آموزش عالی

دانشکده ی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

مجتمع آموزش عالی

دانشکده ی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

مجتمع آموزش عالی

دانشکده ی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

مجتمع آموزش عالی

دانشکده ی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

مجتمع آموزش عالی

دانشکده ی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

فرهنگی- آموزشی

دانشکده ی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

مجتمع آموزش عالی

دانشکده ی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

مجتمع آموزش عالی

دانشکده ی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

مجتمع آموزش عالی

دانشکده ی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

مجتمع آموزش عالی

دانشکده ی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

مجتمع آموزش عالی

دانشکده ی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

مجتمع آموزش عالی

دانشکده ی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

مجتمع آموزش عالی

دانشکده ی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز


سر در دانشگاه تهران

فرهنگی- آموزشی

سر در دانشگاه تهران

فرهنگی- آموزشی

سر در دانشگاه تهران

فرهنگی- آموزشی

سر در دانشگاه تهران

فرهنگی- آموزشی

سر درب دانشگاه تهران

فرهنگی- آموزشی

سر درب دانشگاه تهران

فرهنگی- آموزشی

سر در دانشگاه تهران

فرهنگی- آموزشی

سر در دانشگاه تهران

فرهنگی- آموزشی

سر در دانشگاه تهران

فرهنگی- آموزشی

سر در دانشگاه تهران

فرهنگی- آموزشی

سر در دانشگاه تهران

فرهنگی- آموزشی

سر در دانشگاه تهران

فرهنگی- آموزشی

سر در دانشگاه تهران