ما برای شروع پروژه شما کاملا آماده ایم!

اعضای سازه

مهندس جلال حجازی

طراحی و محاسبات

آقای مهندس جلال حجازی

طراحی و محاسبات

مهندس کیان حضرتی وند

محاسبات

آقای مهندس کیان حضرتی وند

محاسبات

مهندس مهرداد صالحی

ترسیم

آقای مهندس مهرداد صالحی

ترسیم