اعضای تاسیسات مکانیکی

مهندس عارف حضرتی وند

محاسبات

آقای مهندس عارف حضرتی وند

محاسبات

مهندس محمد کلکتی

محاسبات و ترسیم

آقای مهندس محمد کلکتی

محاسبات و ترسیم

مهندس علی حیدری

محاسبات و ترسیم

آقای مهندس علی حیدری

محاسبات و ترسیم