ما برای شروع پروژه شما کاملا آماده ایم!

اعضای اداری

خانم ماه منیر رخشان

حسابداری

خانم ماه منیر رخشان

حسابداری

خانم نسیم فتاحی

دبیرخانه

خانم نسیم فتاحی

دبیرخانه

خانم مهندس دنیا شعیبی

انفورماتیک

مهندس دنیا شعیبی

انفورماتیک