درباره ی ما :

مهندسين مشاور آرشن با حدود 40 سال سابقه فعاليت در حرفه مهندسي مشاور و انجام پروژه هاي متعدد در زمينه هاي مختلف ، براساس آخرين دستورالعمل ها و بررسي هاي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به شرح ذيل مورد تائيد صلاحيت قرار گرفته است .
الف : پايه يك رشته ساختمان هاي مسكوني ، اداري ، تجاري ، صنعتي ، نظامي .
ب : پايه يك رشته ساختمان هاي فرهنگي ، آموزشي ، ورزشي ، درماني .
ج : پايه دو ســازه .
د : پايه دو تاسيسات برقي و مكانيكي .
مهندسين مشاور آرشن همواره تلاش نموده و مي نمايد كه خدمات خويش را در اين حرفه اعم از طراحي و نظارت با حداكثر كيفيت ممكن و در جهت تامين نيازها ، انتظارات و رضايت هرچه بيشتر كارفرمايان و افزايش توان رقابت در بازارهاي داخلي و خارجي ارائه نمايد و در جهت تحقق اهداف فوق ضمن استقرار سيستم مديريت كيفيت براساس استاندارد ISO-9001-2000 خود را متعهد به رعايت اصول زير مي داند :
1- رعايت اصول صحيح انجام فعاليت ها و بهبود مستمر ارائه خدمات با كنترل ها و اندازه گيري هاي مداوم .
2- ترويج فرهنگ كيفيت و بهبود مستمر منابع انساني .
3- تلاش در جهت شناخت بيشتر نيازهاي كارفرمايان .
4- استفاده بهينه از منابع شامل نيروي انساني ، فن آوري اطلاعات ، تجهيزات نرم افزاري و سخت افزاري .
5- بهبود عملكرد سيستم هاي مديريتي به منظور افزايش بهره وري .
6- آموزش و بروز كردن منابع اعم از انساني و تجهيزاتي .