اعضای تیم

مهندس کامبیز آرامی

طراح

آقای مهندس کامبیز آرامی

طراح

دکتر پرویز چمن پیرا

طراح

آقای دکتر پرویز چمن پیرا

طراح

مهندس خشایار حضرتی وند

طراح

آقای مهندس خشایار حضرتی وند

طراح

مهندس محمد نصراللهی

طراح سه بعدی

آقای مهندس محمد نصراللهی

طراح سه بعدی

مهندس مریم خزایی

طراح و فاز 2

خانم مهندس مریم خزایی

طراح و فاز 2

مهندس محمد مجد

فاز2

آقای مهندس محمد مجد

فاز2

مهندس ساناز مسعودی

طراح و فاز 2

خانم مهندس ساناز مسعودی

طراح و فاز 2

مهندس فرزانه گودرزی

طراح و فاز 2

خانم مهندس فرزانه گودرزی

طراح و فاز 2

مهندس علیرضا مقدمی

ترسیم

آقای مهندس علیرضا مقدمی

ترسیم

مهندس کتایون اصفهانی

ترسیم

خانم مهندس کتایون اصفهانی

ترسیم